Architektura

Vize

Původně průmyslový Karlín prochází dlouhodobě transformací, která určuje jeho roli v současném životě širšího centra Prahy. Z hlediska požadavků na současný život se stal Karlín vyhledávanou čtvrtí pro bydlení, pracovní příležitosti i trávení volného času.

Pro bytový dům Fragment vytváříme koncept vizuálně silné, nezaměnitelné architektury, která reaguje na kontext místa s ohledem k jeho minulosti i budoucnosti. 

Vedle formálních a funkčních hledisek je to především organické napojení na veřejný prostor, který dům Fragment rozšiřuje, dále zpřístupňuje a funkčně i vizuálně dotváří. Nedílnou součástí tohoto programu je monumentální sochařské dílo umělce Davida Černého, které tvoří od počátku součást autorské spolupráce na koncepci celého objektu.

Kontext

Pozvolná revitalizace území umožnila zachování původního měřítka starého Karlína. Protiváhu jeho klasické blokové struktuře tvoří moderní výstavba solitérních budov sídliště Invalidovna. Budova Fragment, stojící na hranici obou zón, na kontrasty ve stavební historii reaguje a usiluje o souladné dotvoření místa.

Zvolená architektonická forma dvou ramen sbíhajících se do jednoho bloku odpovídá na lichoběžníkový tvar pozemku i charakter okolní zástavby. Fragment ztělesňuje přechod, či spíše průnik dvou světů. Dvě hmoty domu na jedné straně evokují blokovou zástavbu, jedna hmota na straně druhé zástavbu solitérní. Proces rozpadu blokové zástavby naznačuje i pixelizace fasádní hmoty.

Silným určujícím momentem je rovněž kontakt s historickou budovou Invalidovny, na jejíž osu je dům situován. „S plným respektem ke kvalitám Invalidovny a energii tomuto místu vlastní stavíme Fragment do pozice kontrastní, do role otisku dnešní doby. Transformaci Karlína přinášíme rovnocenný dialog stávajícího a nového, který chápeme jako logickou podmínku kvalitního vývoje.“

Fragmentární struktura kompaktního celku

V půdorysu tvoří bloky kompaktní celek usazený na jednotné transparentní podstavě parteru. Směrem do výšky se jednotlivé fragmenty dynamicky rozpohybují v reakci na své vnější i vnitřní prostředí. Rozvolněný hravý tvar budovy je kontextuální, nikoli formální.

Pečlivé kompoziční odstupňování hmoty komunikuje s odlišnými měřítky okolní zástavby i dalšími faktory okolí. Na jedné straně se vyrovnává s dopravní intenzitou Rohanského nábřeží, na straně druhé využívá veškerých příjemných kvalit prostředí, jako je bezprostřední návaznost na zeleň přilehlých Kaizlových sadů nebo výhledy k dominantám širšího okolí, například k Vítkovu.

Ustupující hmoty domu optimálně nastavují byty i pobytové atrium plynutí denního světla –atrium se otevírá, prostor se zvětšuje, zůstává neuzavřený, hravý.  Boxy, které střídavě vystupují z horní i spodní části bloku, vyvolávají hru světel a stínů, která podporuje vnímání proměnlivosti fasády – forem – v čase. Z pozice kolemjdoucího pak jednotlivé „boxy“ fragmentují celek bloku do příjemného lidského měřítka.

Veřejný prostor

Pro koncepci domu je zásadní otevřenost a transparentnost. Z hlediska kontinuity, prostupnosti a kultivace veřejného prostoru je důležitá pozice vůči Invalidovně a parku. Mezi oběma objekty plyne přirozená trajektorie pohybu. Fragment se v jejím ústí rozestupuje, hmota domu je vykrojená. Příchozí vstupuje do velkorysého krytého prostoru se sochami, zelení a vodním prvkem, který poskytuje zázemí a příjemnou atmosféru pro chvíle oddychu rezidentům i veřejnosti. Na této ose je dům průchozí. Veřejnosti slouží také parter domu se službami a drobnými obchůdky. 

Atrium je pak klidovým prostorem, částečně dlážděným a částečně zaplněným zelení, a to včetně střechy a prvního patra.

Technické řešení

Bytový dům Fragment nabízí individuální nájemní bydlení v kombinaci menších, středních a větších bytů. Boxy o velikosti 3,8 × 3,1 m obsahují jednu místnost a jejich dalším spojováním modulů vznikají větší obytné jednotky. Díky jednomu investorovi je dům navržen jako jeden funkční celek s logickou návazností všech provozů a údržby. 

Důležitým atributem dynamické stavby je pochopitelně její konstrukce. Zpočátku bylo architekty uvažováno komplexní prefabrikované řešení od koncepce, optimalizace až po dopravu a montáž na místě, a to včetně prefabrikované koupelny. Investor se rozhodl pro konstrukci z železobetonu. 

„Na celém procesu si velmi ceníme, že od úvodních skic až po finále nedošlo ke změně podoby domu, a to nejen z důvodů kompozičních, ale hlavně z důvodů technických,“ říká David Wittassek, hlavní architekt projektu. Drobné korekce se týkaly pouze zefektivnění konstrukce.

U obvodového pláště bylo řešeno několik technických variant. Určující bylo zachovat původní tvarové a proporční řešení boxů včetně lodžií. Detaily musí perfektně sedět, být hezké a být funkční. Stavební výroba se dnes proto přesouvá do dílen a stává se strojařinou, což je také případ domu Fragment. Při montáži se pak z převážně technických důvodů přistoupilo k samostatné montáži výplní otvorů a následné montáži provětrávaného pláště.

Pro materiál fasády jsme zvolili hliníkový kompoziční panel. Působení povětrnostních vlivů spolu s členitostí fasády domu podporuje dojem proměnlivosti v čase, modus živé stavby. Město a dům jsou živým, neukončeným procesem.

V domě jsou navrženy již dnes standardní technologie 21. století, jako jsou zelené střechy, solární panely, tepelná čerpadla, nakládání s dešťovou vodou, využívání vlastních zdrojů podzemní vody.